Адвокат в София

Запис на заповед – какво трябва да знае един новак

Записът на заповед е средство за уреждане на отношенията между двете лица, едното от които има задължение спрямо другото – обикновено парично. Тъй като най-често се сключва като част от търговските отношения, институтът е уреден Търговския закон.

Ако за пръв път се сблъсквате с този термин и имате интерес да разберете какво точно стои зад него, тази публикация е точно за вас. Тук ще получите основна информация за това какво представлява запис на заповед, за какво служи, какъв е ефектът ѝ и за какво да се внимава при издаването и сключването ѝ (тъй като тя е и сделка).

Какво представлява запис на заповед

Запис на заповед е документ, по силата на който издателят дава безусловно обещание да плати определена сума на падежа на поемателя или на друго, посочено на заповедта на поемателя лице. Причислява се към ценните книги, платежните средства и т. нар. менителничен ефект. Използва се и като средство за кредитиране.

С издаването на документа се счита, че е сключена сделка, която поражда права и задължения. Издава се за уреждането на отношения между две лица, едното от които е задължено на другото. Целта е да се удовлетвори по-бързо притезанието на правоимащото лице по заповедта, разясняват адвокатите от Rastashki.com. Последното може да е поемателят или лицето, посочено на заповедта на поемателя.

Задължението за плащане тежи върху платеца – издателя и затова него можем да наречем задължено по заповедта лице.

На уговорения в заповедта падеж лицето, което представи заповедта пред платежа има право да получи указаната в документа парична сума.

Поемателят може да прехвърли своето право да получи плащане чрез т. нар. джиросване. То става чрез вписване името на другото лице и предаване на ценната книга.

В крайна сметка приносителят на заповедта, т. е. лицето, което я „носи“ или държи има право да получи плащането по нея.

Ако всичко това дотук не ви разяснява нищо, а по-скоро ви обърква, ето и едно по-просто обяснение.

Такъв документ се издава най-често когато искате да гарантирате на някого, че ще му върнете заетите пари, или обратно – искате да получите такава гаранция. Също така се издава, когато липсва друго основание, на базата на което да възникне задължение за плащане, а вие искате да уредите действието възникнало такова в документ.

Издаване на изпълнителен лист на основа на запис на заповед

Това е другата главна цел, поради която обикновено се издава такъв документ, информират от SofLaw.bg. Законът позволява записът на заповед да бъде използван като основание за искане на издаване на заповед за изпълнение. Изпълнителният процес дава бърз и сигурен начин за удовлетворяване претенцията на правоимащото лице.